Hidāyat, Ṣādiq (1903-1951)

Also known as
Hedayat, Sadegh (1903-1951)
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an35193339
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-859459

Resources for Ṣādiq Hidāyat

Resources by Ṣādiq Hidāyat (77)

 1. Nāmahʹhā-yi Ṣādiq Hidāyat / girdʹāvarandah, Muḥammad Bahārlū
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 1995 ]
  Languages: Persian
  Nāmahʹhā-yi Ṣādiq Hidāyat / girdʹāvarandah, Muḥammad Bahārlū
  This resource is very relevant to your query (score: 168,016.531)

  This resource is very relevant to your query (score: 168,016.531)

 2. Būf-i tanhāyī-i man : guftārʹhā-yi kūtāh-i Ṣādiq Hidāyat / [bih kūshish-i Nafīsah Sulṭānī]
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Persian
  Būf-i tanhāyī-i man : guftārʹhā-yi kūtāh-i Ṣādiq Hidāyat / [bih kūshish-i Nafīsah Sulṭānī]
  This resource is very relevant to your query (score: 165,125.234)

  This resource is very relevant to your query (score: 165,125.234)

 3. Naqd va taḥlīl va guzīdah-i dāstānʹhā-yi Ṣādiq Hidāyat / Muḥammad Manṣūr Hāshimī
  Hāshimī, Muḥammad Manṣūr
  [ Book : 2002 ]
  Languages: Persian
  Naqd va taḥlīl va guzīdah-i dāstānʹhā-yi Ṣādiq Hidāyat / Muḥammad Manṣūr Hāshimī
  This resource is very relevant to your query (score: 158,503.812)

  This resource is very relevant to your query (score: 158,503.812)

 4. Majmūʻah-i as̲ār-i Ṣādiq Hidāyat : hamrāh bā naqd va barʹrasī / bih kūshish va ihtimām-i Dāvūd ʻAlī Bābāʼī
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Persian
  Majmūʻah-i as̲ār-i Ṣādiq Hidāyat : hamrāh bā naqd va barʹrasī / bih kūshish va ihtimām-i Dāvūd ʻAlī Bābāʼī
  This resource is very relevant to your query (score: 158,218.375)

  This resource is very relevant to your query (score: 158,218.375)

 5. Three drops of blood / Sadeq Hedayat ; translated by Deborah Miller Mostaghel ; and edited by Nushin Arbabzadah
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2008 ]
  Three drops of blood / Sadeq Hedayat ; translated by Deborah Miller Mostaghel ; and edited by Nushin Arbabzadah
  This resource is very relevant to your query (score: 148,272.625)

  This resource is very relevant to your query (score: 148,272.625)

 6. Āshnāʼī bā Ṣạ̄diq Hidāyat / M.F. Farzānah
  Farzānah, M. F
  [ Book : 1994 ]
  Languages: Persian
  This resource is very relevant to your query (score: 136,229.906)

  This resource is very relevant to your query (score: 136,229.906)

 7. Rahʹāvard-i Hind : bargardān-i haft matn-i Pahlavī bih Farsī / Ṣādiq Hidāyat ; bih kūshish-i Khusraw Kiyānʹrād
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2017 ]
  Languages: Persian
  Rahʹāvard-i Hind : bargardān-i haft matn-i Pahlavī bih Farsī / Ṣādiq Hidāyat ; bih kūshish-i Khusraw Kiyānʹrād
  This resource is very relevant to your query (score: 134,432.016)

  This resource is very relevant to your query (score: 134,432.016)

 8. Three drops of blood and other stories / Sadegh Hedayat ; translated by Deborah Miller Mostaghel and edited by Nushin Arbabzadah
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2008 ]
  Three drops of blood and other stories / Sadegh Hedayat ; translated by Deborah Miller Mostaghel and edited by Nushin Arbabzadah
  This resource is very relevant to your query (score: 133,012.469)

  This resource is very relevant to your query (score: 133,012.469)

 9. The blind owl, and other Hedayat stories / compiled by Carol L. Sayers ; edited by Russell P. Christensen
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 1984 ]
  Languages: English;Persian, [1 other]
  The blind owl, and other Hedayat stories / compiled by Carol L. Sayers ; edited by Russell P. Christensen
  This resource is very relevant to your query (score: 131,029.578)

  This resource is very relevant to your query (score: 131,029.578)

 10. Guft va gū bā Sāyah, yā, Būf-i kūr chigūnah sākhtah va pardākhtah shud? / Ḥabīb Aḥmadʹzādah
  Ahmadzadeh, Habib, 1964-
  [ Book : 2016 ]
  Languages: Persian
  Guft va gū bā Sāyah, yā, Būf-i kūr chigūnah sākhtah va pardākhtah shud? / Ḥabīb Aḥmadʹzādah
  This resource is very relevant to your query (score: 128,758.156)

  This resource is very relevant to your query (score: 128,758.156)

More...

Resources about Ṣādiq Hidāyat (78)

 1. Nāmahʹhā-yi Ṣādiq Hidāyat / girdʹāvarandah, Muḥammad Bahārlū
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 1995 ]
  Languages: Persian
  Nāmahʹhā-yi Ṣādiq Hidāyat / girdʹāvarandah, Muḥammad Bahārlū
  This resource is very relevant to your query (score: 167,465.891)

  This resource is very relevant to your query (score: 167,465.891)

 2. Būf-i tanhāyī-i man : guftārʹhā-yi kūtāh-i Ṣādiq Hidāyat / [bih kūshish-i Nafīsah Sulṭānī]
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Persian
  Būf-i tanhāyī-i man : guftārʹhā-yi kūtāh-i Ṣādiq Hidāyat / [bih kūshish-i Nafīsah Sulṭānī]
  This resource is very relevant to your query (score: 164,843.219)

  This resource is very relevant to your query (score: 164,843.219)

 3. Naqd va taḥlīl va guzīdah-i dāstānʹhā-yi Ṣādiq Hidāyat / Muḥammad Manṣūr Hāshimī
  Hāshimī, Muḥammad Manṣūr
  [ Book : 2002 ]
  Languages: Persian
  Naqd va taḥlīl va guzīdah-i dāstānʹhā-yi Ṣādiq Hidāyat / Muḥammad Manṣūr Hāshimī
  This resource is very relevant to your query (score: 158,426.016)

  This resource is very relevant to your query (score: 158,426.016)

 4. Majmūʻah-i as̲ār-i Ṣādiq Hidāyat : hamrāh bā naqd va barʹrasī / bih kūshish va ihtimām-i Dāvūd ʻAlī Bābāʼī
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Persian
  Majmūʻah-i as̲ār-i Ṣādiq Hidāyat : hamrāh bā naqd va barʹrasī / bih kūshish va ihtimām-i Dāvūd ʻAlī Bābāʼī
  This resource is very relevant to your query (score: 158,138.953)

  This resource is very relevant to your query (score: 158,138.953)

 5. Three drops of blood / Sadeq Hedayat ; translated by Deborah Miller Mostaghel ; and edited by Nushin Arbabzadah
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2008 ]
  Three drops of blood / Sadeq Hedayat ; translated by Deborah Miller Mostaghel ; and edited by Nushin Arbabzadah
  This resource is very relevant to your query (score: 147,449.5)

  This resource is very relevant to your query (score: 147,449.5)

 6. Āshnāʼī bā Ṣạ̄diq Hidāyat / M.F. Farzānah
  Farzānah, M. F
  [ Book : 1994 ]
  Languages: Persian
  This resource is very relevant to your query (score: 136,267.312)

  This resource is very relevant to your query (score: 136,267.312)

 7. Rahʹāvard-i Hind : bargardān-i haft matn-i Pahlavī bih Farsī / Ṣādiq Hidāyat ; bih kūshish-i Khusraw Kiyānʹrād
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2017 ]
  Languages: Persian
  Rahʹāvard-i Hind : bargardān-i haft matn-i Pahlavī bih Farsī / Ṣādiq Hidāyat ; bih kūshish-i Khusraw Kiyānʹrād
  This resource is very relevant to your query (score: 133,524.391)

  This resource is very relevant to your query (score: 133,524.391)

 8. Three drops of blood and other stories / Sadegh Hedayat ; translated by Deborah Miller Mostaghel and edited by Nushin Arbabzadah
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 2008 ]
  Three drops of blood and other stories / Sadegh Hedayat ; translated by Deborah Miller Mostaghel and edited by Nushin Arbabzadah
  This resource is very relevant to your query (score: 132,732.891)

  This resource is very relevant to your query (score: 132,732.891)

 9. The blind owl, and other Hedayat stories / compiled by Carol L. Sayers ; edited by Russell P. Christensen
  Hidāyat, Ṣādiq, 1903-1951
  [ Book : 1984 ]
  Languages: English;Persian, [1 other]
  The blind owl, and other Hedayat stories / compiled by Carol L. Sayers ; edited by Russell P. Christensen
  This resource is very relevant to your query (score: 130,649.719)

  This resource is very relevant to your query (score: 130,649.719)

 10. Guft va gū bā Sāyah, yā, Būf-i kūr chigūnah sākhtah va pardākhtah shud? / Ḥabīb Aḥmadʹzādah
  Ahmadzadeh, Habib, 1964-
  [ Book : 2016 ]
  Languages: Persian
  Guft va gū bā Sāyah, yā, Būf-i kūr chigūnah sākhtah va pardākhtah shud? / Ḥabīb Aḥmadʹzādah
  This resource is very relevant to your query (score: 128,461.078)

  This resource is very relevant to your query (score: 128,461.078)

More...

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Maps

No results

Minimise
 1. Dar pas-i kūchahʹhā-yi Pārīs : bā barādaram Ṣādiq Hidāyat; khāṭirāt-i ʻĪsá Hidāyat / girdʹāvarī va tadvīn-i Jahāngīr Hidāyat
  Hidāyat, Jahāngīr
  [ Book : 2016 ]
  Languages: Persian
  Dar pas-i kūchahʹhā-yi Pārīs : bā barādaram Ṣādiq Hidāyat; khāṭirāt-i ʻĪsá Hidāyat / girdʹāvarī va tadvīn-i Jahāngīr Hidāyat
  This resource is very relevant to your query (score: 854.456)

  This resource is very relevant to your query (score: 854.456)

 2. Mājarāʹhā-yi man va Ṣādiq Hidāyat / Mahdī ʻĀṭifʹrād
  ʻĀṭifʹrād, Mahdī, 1945 or 6-
  [ Book : 2006 ]
  Languages: Persian
  Mājarāʹhā-yi man va Ṣādiq Hidāyat / Mahdī ʻĀṭifʹrād
  This resource is very relevant to your query (score: 832.031)

  This resource is very relevant to your query (score: 832.031)

 3. Yād-i Hidāyat 81 : dāstānʹhā-yi barʹguzīdah-ʼi avvalīn musābaqah-i adabī-i Ṣādiq Hidāyat / gurūhī az nivīsandagān ; bih kūshish-i, Jahāngīr Hidāyat
  Hidāyat, Jahāngīr
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Persian
  Yād-i Hidāyat 81 : dāstānʹhā-yi barʹguzīdah-ʼi avvalīn musābaqah-i adabī-i Ṣādiq Hidāyat / gurūhī az nivīsandagān ; bih kūshish-i, Jahāngīr Hidāyat
  This resource is very relevant to your query (score: 698.654)

  This resource is very relevant to your query (score: 698.654)

 4. Naqd-i bīʹghash : majmūʻah-i guft va gūʹhā-yi duktur Parvīz Nātil Khānlarī bā Ṣadr al-Dīn Ilāhī darbārah-yi : Ṣādiq Hidāyat, Buzurg ʻAlavī, Malik al-Shuʻarā-yi Bahār, Nīmā Yūshīj va Ṣādiq Chūbak
  Khānlarī, Parvīz Nātil
  [ Book : 2013 ]
  Languages: Persian
  This resource is very relevant to your query (score: 513.214)

  This resource is very relevant to your query (score: 513.214)

Diaries, letters, archives

No results

Minimise
 1. Motlagh, Amy. Burying the beloved: marriage, realism, and reform in modern Iran.(Brief article)(Book review)
  Harlow, B
  CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries
  [ Article : 2012 ]
  View online (conditions apply)
  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.03)

  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.03)

Lists

No results

Minimise
 1. Chashm-i shayṭān : Devil's eye
  [ Video : 2007 ]
  Languages: Persian;English;Arabic, [2 others]
  At Parramatta City
  This resource is very relevant to your query (score: 90.057)

  This resource is very relevant to your query (score: 90.057)

 2. Ganṛ kap / ḥidāyatkār [director], ʻAzīz Tabassum ; filamsāz [producer], Shāh Nawāz Khān, Amīr Ghulām Ṣādiq
  [ Video : 2008 ]
  Languages: Pushto
  This resource is very relevant to your query (score: 33.068)

  This resource is very relevant to your query (score: 33.068)

 3. [Khaymah shab bāzī] [as̲ar-i Ṣādiq Chūbak]
  Chūbak, Ṣādiq
  [ Audio book : 2006 ]
  Languages: Persian
  [Khaymah shab bāzī] [as̲ar-i Ṣādiq Chūbak]
  This resource is very relevant to your query (score: 33.033)

  This resource is very relevant to your query (score: 33.033)

 4. Presidential election the great debate. [hidāyāt [direction], ʻAlī Mirzā ; proḍiyūsar [producer], Nādiyah Ṣadīq Malik]
  Geo Television Network
  [ Video : 2007 ]
  Languages: Urdu
  This resource is very relevant to your query (score: 27.31)

  This resource is very relevant to your query (score: 27.31)