Zhongguo xi tu xue hui.

Also known as
Chinese Rare Earth Society.
Chung-kuo hsi t‘u hsüeh hui.
Zhong guo xi tu xue hui.
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36675502
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1386420

Resources for Zhongguo xi tu xue hui.

Resources by Zhongguo xi tu xue hui. (6)

 1. Journal of rare earths (Online)
  Zhongguo xi tu xue hui
  [ Periodical : 1991-2020 ]
  View online (access conditions)
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 58,531.867)

  This resource is very relevant to your query (score: 58,531.867)

 2. Journal of rare earths
  Zhongguo xi tu xue hui
  [ Periodical : 1991-2020 ]
  View online (access conditions)
  At 5 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 55,910.836)

  This resource is very relevant to your query (score: 55,910.836)

 3. China rare earth information (Online)
  Zhongguo xi tu xue hui
  [ Periodical : 1985-2020 ]
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 48,395.82)

  This resource is very relevant to your query (score: 48,395.82)

 4. Xi tu yu ni (Online)
  Zhongguo xi tu xue hui
  [ Periodical : 1974-1979 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 47,981.461)

  This resource is very relevant to your query (score: 47,981.461)

 5. Zhongguo xi tu xue bao = Journal of the Chinese Rare Earth Society / Zhongguo xi tu xue hui
  Zhongguo xi tu xue hui
  [ Periodical : 1983-2020 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 37,636.359)

  This resource is very relevant to your query (score: 37,636.359)

 6. Xi tu (Online)
  Zhongguo xi tu xue hui
  [ Periodical : 1900-2020 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 37,232.41)

  This resource is very relevant to your query (score: 37,232.41)

No user comments for this organisation

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise
 1. Zhongguo di li xue hui Di tu xue yu di li xin xi xi tong zhuan ye wei yuan hui
  This resource is very relevant to your query (score: 1,114.129)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,114.129)

 2. Zhongguo ke xue yuan "Changchun yao gan shi yan dian xing tu xiang fen xi" bian ji wei yuan hui
  This resource is very relevant to your query (score: 816.225)

  This resource is very relevant to your query (score: 816.225)

 3. Zhongguo she hui ke xue yuan nong cun fa zhan yan jiu suo, Guo jia tong ji ju nong cun she hui tong ji si nong cun jing ji nian du fen xi ke ti zu
  This resource is very relevant to your query (score: 636.497)

  This resource is very relevant to your query (score: 636.497)

Government Gazettes

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise
 1. Celestial Empire
  Celestial Empire
  Created by NLAexhibitions, 71 items.

  Keywords: Celestial Empire, NLA exhibitions
  This resource may have relevance to your query (score: 0.073)

  This resource may have relevance to your query (score: 0.073)

 1. Zhongguo ti shi xue yu tu xiang fen xi (Online)
  Zhongguo ti shi xue xue hui
  [ Periodical : 1996-2020 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 239.135)

  This resource is very relevant to your query (score: 239.135)

 2. Jian she gong cheng an quan li lun yu ying yong : shou jie Zhongguo zhong xi bu di qu tu mu jian zhu xue shu nian hui lun wen ji = Jianshe gongcheng anquan lilun yu yingyong / Henan Sheng tu mu jian zhu xue hui bian
  Zhongguo zhong xi bu di qu tu mu jian zhu xue shu nian hui Zhengzhou Shi, China) 2011 :
  [ Conference Proceedings : 2011 ]
  Languages: Chinese
  Jian she gong cheng an quan li lun yu ying yong : shou jie Zhongguo zhong xi bu di qu tu mu jian zhu xue shu nian hui lun wen ji = Jianshe gongcheng anquan lilun yu yingyong / Henan Sheng tu mu jian zhu xue hui bian
  This resource is very relevant to your query (score: 205.93)

  This resource is very relevant to your query (score: 205.93)

 3. Luo Mingjian "Zhongguo di tu ji" xue shu yan tao hui lun wen ji / Yao Jingming, Hao Yufan zhu bian
  Luo Mingjian "Zhongguo di tu ji" xue shu yan tao hui Aomen bo wu guan) (2013 :
  [ Conference Proceedings : 2014 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At National Library
  Luo Mingjian "Zhongguo di tu ji" xue shu yan tao hui lun wen ji / Yao Jingming, Hao Yufan zhu bian
  This resource is very relevant to your query (score: 200.606)

  This resource is very relevant to your query (score: 200.606)

 4. Zhongguo wen hua yan jiu hui kan
  Qi Lu da xue. Guo xue yan jiu suo
  [ Periodical, Microform : 1941-1951 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 177.068)

  This resource is very relevant to your query (score: 177.068)

 1. Zhongguo fen sheng fen xian ming xi tu / Zhong Jiyu, Zheng Jian, Xu Zhigeng bian hui
  Zhong, Qiyu
  [ Map : 1940 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 169.419)

  This resource is very relevant to your query (score: 169.419)

 2. Zhongguo li shi di tu / Zhang Qiyun jian xiu ; Cheng Guangyu, Xu Shengmo zhu bian ; [bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan, Zhongguo wen hua da xue Zhongguo li shi di tu bian zuan wei yuan hui ; bian zuan wei yuan Song Xi ... deng ; zhi tu Cheng Anlan, H ...
  Cheng, Guangyu
  [ Map, Book : 1980-1984 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 4 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 148.869)

  This resource is very relevant to your query (score: 148.869)

 3. Zhongguo gu dai li shi di tu ji / Nanchang shi fan xue yuan li shi xi bian hui
  Nanchong shi fa xue yuan. Li shi xi
  [ Book, Map : 1981 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 129.427)

  This resource is very relevant to your query (score: 129.427)

 1. Er shi yi shi ji de Zhongguo tu xiang / zhu jiang ren Zhao Yaodong
  Zhao, Yaodong
  [ Sound : 1991 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 93.053)

  This resource is very relevant to your query (score: 93.053)

 2. Qinghai : Ningxia = Qinghai province ; the Ningxia Hui autonomous region / Wu zhou chuan bo zhong xin chu pin
  Wu zhou chuan bo zhong xin
  [ Video : 2007 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 3 libraries
  Qinghai : Ningxia = Qinghai province ; the Ningxia Hui autonomous region / Wu zhou chuan bo zhong xin chu pin
  This resource is very relevant to your query (score: 74.571)

  This resource is very relevant to your query (score: 74.571)

 3. Gun gun hong chen : Zhongguo zhi qing min jian ji yi zhi hong tu di / Feng huang ying shi (Shenzhen) you xian gong si zhi zuo ; bian dao, Sun Zhaohui, Yang Li, Zhu Weimin
  Feng huang ying shi (Shenzhen) you xian gong si
  [ Video : 2004 ]
  Languages: Chinese
  At UQ Library
  Gun gun hong chen : Zhongguo zhi qing min jian ji yi zhi hong tu di / Feng huang ying shi (Shenzhen) you xian gong si zhi zuo ; bian dao, Sun Zhaohui, Yang Li, Zhu Weimin
  This resource is very relevant to your query (score: 71.146)

  This resource is very relevant to your query (score: 71.146)

 4. Huang tu di / Guangxi dian ying zhi pian chang ; bian ju, Zhang Ziliang ; dao yan, Chen Kaige
  Guangxi dian ying zhi pian chang
  [ Video : 1984-2003 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 5 libraries
  Huang tu di / Guangxi dian ying zhi pian chang ; bian ju, Zhang Ziliang ; dao yan, Chen Kaige
  This resource is very relevant to your query (score: 64.76)

  This resource is very relevant to your query (score: 64.76)

 1. Zhongguo da bai ke quan shu / [Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
  Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she. Bian ji bu
  [ Book : 1980-2002 ]
  Languages: Chinese;English;Russian, [2 others]
  View online (access conditions)
  At 15 libraries
  Zhongguo da bai ke quan shu / [Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
  This resource is very relevant to your query (score: 858.03)

  This resource is very relevant to your query (score: 858.03)

 2. Zhongguo she hui ke xue yuan tu shu guan xi tong / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xian qing bao zhong xin bian
  Zhongguo she hui ke xue yuan. Wen xian qing bao zhong xin
  [ Book : 1991 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 786.041)

  This resource is very relevant to your query (score: 786.041)

 3. Zhongguo she hui ke xue yuan tu shu guan xi tong jian jie = An introduction to the library system of the Chinese Academy of Social Sciences / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xian qing bao zhong xin bian zhi
  [ Book : 1991 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 486.203)

  This resource is very relevant to your query (score: 486.203)

 4. Zhongguo she hui ke xue yuan tu shu guan min zu xue fen guan guan cang xi wen she Zang shu mu ti yao / Wei Zhong zhu
  Wei, Zhong, 1951-
  [ Book : 2013 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Zhongguo she hui ke xue yuan tu shu guan min zu xue fen guan guan cang xi wen she Zang shu mu ti yao / Wei Zhong zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 481.948)

  This resource is very relevant to your query (score: 481.948)