Liu, Jianzhi

Also known as
Liu, Chien-chih
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36670441
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1381864

Resources for Jianzhi Liu

Resources by Jianzhi Liu (7)

 1. Zhi wu da guan yuan / Dong fang bian ji xiao zu qi hua, zhuan gao ; Liu Jianzhi man hua hui zhi
  Dong fang bian ji xiao zu
  [ Book : 2007 ]
  Languages: Chinese
  Zhi wu da guan yuan / Dong fang bian ji xiao zu qi hua, zhuan gao ; Liu Jianzhi man hua hui zhi
  This resource is very relevant to your query (score: 17,684.613)

  This resource is very relevant to your query (score: 17,684.613)

 2. Da shi mi ma A / Zheng Li'er zhu ; Liu Jianzhi cha hua ; Liu Jialu fan yi
  Zheng, Li'er
  [ Book : 2006 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  Da shi mi ma A / Zheng Li'er zhu ; Liu Jianzhi cha hua ; Liu Jialu fan yi
  This resource is very relevant to your query (score: 16,853.959)

  This resource is very relevant to your query (score: 16,853.959)

 3. Chan fa dong lai : Damozushi / Cai Youtian zhu ; Liu Jianzhi hui
  Cai, Youtian
  [ Book : 1996 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  Chan fa dong lai : Damozushi / Cai Youtian zhu ; Liu Jianzhi hui
  This resource is very relevant to your query (score: 16,836.799)

  This resource is very relevant to your query (score: 16,836.799)

 4. Di qiu da bao zang / Dong fang bian ji xiao zu qi hua, zhuan gao ; Liu Jianzhi man hua hui zhi.
  Dong fang bian ji xiao zu
  [ Book : 2006 ]
  Languages: Chinese
  Di qiu da bao zang / Dong fang bian ji xiao zu qi hua, zhuan gao ; Liu Jianzhi man hua hui zhi.
  This resource is very relevant to your query (score: 16,702.672)

  This resource is very relevant to your query (score: 16,702.672)

 5. Shu min yan jiu : Yindu ling lei li shi shu xue = Subaltern studies / Liu Jianzhi, Xu Zhaolin xuan bian ; Lin Deshan deng yi
  Liu, Jianzhi
  [ Book : 2005 ]
  Languages: Chinese
  Shu min yan jiu : Yindu ling lei li shi shu xue = Subaltern studies / Liu Jianzhi, Xu Zhaolin xuan bian ; Lin Deshan deng yi
  This resource is very relevant to your query (score: 14,355.621)

  This resource is very relevant to your query (score: 14,355.621)

 6. Di qiu da bao cang / Dong fang bian ji xiao zu wen ; Liu Jianzhi tu
  Liu, Jianzhi
  [ Book : 2008 ]
  Languages: Chinese
  Di qiu da bao cang / Dong fang bian ji xiao zu wen ; Liu Jianzhi tu
  This resource is very relevant to your query (score: 13,821.182)

  This resource is very relevant to your query (score: 13,821.182)

 7. Shi lun / Ai Qing
  Ai, Qing, 1910-
  [ Book : 1953-2012 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 5 libraries
  Shi lun / Ai Qing
  This resource is very relevant to your query (score: 7,177.88)

  This resource is very relevant to your query (score: 7,177.88)

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. Fo tuo shi da di zi (shang) / Shi Huiling zhu ; Liu Jianzhi hui
  Shi, Huiling, 1970-
  [ Book : 1996 ]
  Languages: Chinese
  Fo tuo shi da di zi (shang) / Shi Huiling zhu ; Liu Jianzhi hui
  This resource is very relevant to your query (score: 190.049)

  This resource is very relevant to your query (score: 190.049)

 2. Lubinxun piao liu ji / [Lini'er Difu yuan zhu ; Chen Jianzhi gai xie]
  Chen, Jianzhi
  [ Book : 1999 ]
  Languages: Chinese
  At City Boroondara LS
  Lubinxun piao liu ji / [Lini'er Difu yuan zhu ; Chen Jianzhi gai xie]
  This resource is very relevant to your query (score: 169.75)

  This resource is very relevant to your query (score: 169.75)

 3. Guan dong feng qing min jian jian zhi fa zhan shi hua = Guandong fengqing minjian jianzhi fazhan shihua / Liu Hainian, Wu Guiping bian zhu
  Liu, Hainian
  [ Book : 2017 ]
  Languages: Chinese
  Guan dong feng qing min jian jian zhi fa zhan shi hua = Guandong fengqing minjian jianzhi fazhan shihua / Liu Hainian, Wu Guiping bian zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 158.642)

  This resource is very relevant to your query (score: 158.642)

 4. Xunyi cai tie jian zhi / Liu Minxue zhu bian
  Liu, Minxue
  [ Book : 2016 ]
  Languages: Chinese
  Xunyi cai tie jian zhi / Liu Minxue zhu bian
  This resource is very relevant to your query (score: 150.491)

  This resource is very relevant to your query (score: 150.491)

Maps

No results

Minimise
 1. Gao shan liu shui : High mountains and flowing streams
  China. Guo wu yuan. Xin wen ban gong shi
  [ Sound : 2003 ]
  Languages: English;Chinese;No linguistic content, [2 others]
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 47.745)

  This resource is very relevant to your query (score: 47.745)

 2. E nan : Goodbye my love / Always good film Co., Ltd
  Always good film Co., Ltd
  [ Video : 1993-2012 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 5.042)

  This resource is very relevant to your query (score: 5.042)

 3. Hangzhou feng guang : Scenery of Hangzhou
  Shanghai lu xiang gong si
  [ Video : 1900-2004 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 8 libraries
  Hangzhou feng guang : Scenery of Hangzhou
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.03)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.03)

Lists

No results

Minimise