Shi, Yuansheng

Also known as
Shih, Yüan-sheng
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36651464
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1364552

Resources for Yuansheng Shi

Resources by Yuansheng Shi (4)

 1. Tai-xu da shi yu zhai : min chu fo jiao si da shi / Yuansheng bian
  Tai-xu, 1889-1947
  [ Book : 1992 ]
  Languages: Chinese
  At City Boroondara LS
  Tai-xu da shi yu zhai : min chu fo jiao si da shi / Yuansheng bian
  This resource is very relevant to your query (score: 17,458.568)

  This resource is very relevant to your query (score: 17,458.568)

 2. Yin-guang Da-shi yu zhai : min chu fo jiao si da shi / Yuansheng bian
  Yin-guang-da-shi, 1889-1940
  [ Book : 1992 ]
  Languages: Chinese
  At City Boroondara LS
  Yin-guang Da-shi yu zhai : min chu fo jiao si da shi / Yuansheng bian
  This resource is very relevant to your query (score: 14,682.942)

  This resource is very relevant to your query (score: 14,682.942)

 3. Fo jiao li shi / Shi Weijing zhu ; Shi Yuansheng jiao
  Weijing Shi
  [ Book : 1996 ]
  Languages: Chinese
  At UON Library
  This resource is very relevant to your query (score: 13,517.346)

  This resource is very relevant to your query (score: 13,517.346)

 4. Jin chang yuan ji fa ji hua fa / Fu Liangkui, Li Jinming, Shi Yuansheng zhu
  Fu, Liangkui
  [ Book : 1986 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At Macquarie University
  This resource is very relevant to your query (score: 10,228.153)

  This resource is very relevant to your query (score: 10,228.153)

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise
 1. Zhang, Leo Yu
  This resource is very relevant to your query (score: 5.982)

  This resource is very relevant to your query (score: 5.982)

Music, sound and video

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise

Maps

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. Yuansheng yi zhu : [4 juan] / Huang Yuanyong zhu
  Huang, Yuanyong, 1885-1915
  [ Book : 1968 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 214.824)

  This resource is very relevant to your query (score: 214.824)

 2. Yuansheng yi zhu / Huang Yuanyong zhu
  Huang, Yuanyong, 1885-1915
  [ Book : 1900-1990 ]
  Languages: Chinese
  At 4 libraries
  Yuansheng yi zhu / Huang Yuanyong zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 207.887)

  This resource is very relevant to your query (score: 207.887)

 3. Lü Su ji shi / Ma Yuansheng
  Ma, Yuansheng
  [ Book : 1987 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 194.523)

  This resource is very relevant to your query (score: 194.523)

 4. Huang Yuansheng yi zhu / Huang Yuanyong zhu
  Huang, Yuanyong, 1885-1915
  [ Book : 1938-1987 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 181.177)

  This resource is very relevant to your query (score: 181.177)

Government Gazettes

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise
 1. Fa zhi shi yan jiu = Journal for legal history studies / Zong bian ji Huang Yuansheng ; Zhu bian Zhongguo fa zhi shi xue hui [and} Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo
  Huang, Yuansheng
  [ Periodical : 2000 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 55.368)

  This resource is very relevant to your query (score: 55.368)

 2. Zhongguo fa zhi shi ke cheng jiao xue yan tao hui lun wen ji / zhu zuo zhe Huang Yuansheng ... [et al] ; zhi xing bian ji Chen Huixing
  Zhongguo fa zhi shi ke cheng jiao xue yan tao hui Guo li zheng zhi da xue) (1993 :
  [ Conference Proceedings : 1993 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  Zhongguo fa zhi shi ke cheng jiao xue yan tao hui lun wen ji / zhu zuo zhe Huang Yuansheng ... [et al] ; zhi xing bian ji Chen Huixing
  This resource is very relevant to your query (score: 44.326)

  This resource is very relevant to your query (score: 44.326)

 3. Dong Ya Jidu jiao zai quan shi / Tao Feiya, Liang Yuansheng bian
  Re-interpreting East Asian Christianity Shanghai, China) (2002 :
  [ Conference Proceedings : 2004 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  View online (access conditions)
  Dong Ya Jidu jiao zai quan shi / Tao Feiya, Liang Yuansheng bian
  This resource is very relevant to your query (score: 38.823)

  This resource is very relevant to your query (score: 38.823)

 4. Zhongguo wen hua de chuan cheng yu kai tuo : Xianggang zhong wen da xue si shi zhou nian xiao qing guo ji yan tao hui lun wen ji / Wang Hongzhi, Liang Yuansheng, Luo Bingliang bian
  Xianggang zhong wen da xue si shi zhou nian xiao qing guo ji yan tao hui Xianggang zhong wen da xue Wen xue yuan) (2003 :
  [ Conference Proceedings : 2009 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 3 libraries
  Zhongguo wen hua de chuan cheng yu kai tuo : Xianggang zhong wen da xue si shi zhou nian xiao qing guo ji yan tao hui lun wen ji / Wang Hongzhi, Liang Yuansheng, Luo Bingliang bian
  This resource is very relevant to your query (score: 35.112)

  This resource is very relevant to your query (score: 35.112)