Liu, Chengfu

Also known as
Liu, Ch‘eng-fu
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36596702
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1314364

Resources for Chengfu Liu

Resources by Chengfu Liu (11)

 1. Yin yue ci dian
  Liu, Chengfu
  [ Book : 1935 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 25,261.77)

  This resource is very relevant to your query (score: 25,261.77)

 2. The suicide shop : a novel / Jean Teulé ; translated by Sue Dyson
  Teulé, Jean
  [ Book : 2008-2017 ]
  Languages: English;Chinese;Thai;Vietnamese, [5 others]
  At 9 libraries
  The suicide shop : a novel / Jean Teulé ; translated by Sue Dyson
  This resource is very relevant to your query (score: 20,814.855)

  This resource is very relevant to your query (score: 20,814.855)

 3. Hun yin zhong de mo sheng ren / [Sai'erweiya] Aimi'er Kusitulika zhu ; Liu Chengfu, Yuan Guiguan yi
  Kusturica, Emir
  [ Book : 2018 ]
  Languages: Chinese
  At Gold Coast Libraries
  Hun yin zhong de mo sheng ren / [Sai'erweiya] Aimi'er Kusitulika zhu ; Liu Chengfu, Yuan Guiguan yi
  This resource is very relevant to your query (score: 18,187.953)

  This resource is very relevant to your query (score: 18,187.953)

 4. Da yu yi zhi xia / Jiake-Leimi Jiheihe zhu ; Liu Chengfu, Jie Hua yi
  Girerd, Jacques-Remy
  [ Book : 2006 ]
  Languages: Chinese
  At Liverpool City
  Da yu yi zhi xia / Jiake-Leimi Jiheihe zhu ; Liu Chengfu, Jie Hua yi
  This resource is very relevant to your query (score: 15,460.88)

  This resource is very relevant to your query (score: 15,460.88)

 5. Fo shuo da cheng wu liang shou zhuang yan qing jing ping deng jue jing qin wen ji / Jing Kong Fa Shi
  Jingkong, Shi
  [ Book : 1996-1997 ]
  Languages: Chinese;Caucasian (Other), [1 other]
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 13,223.963)

  This resource is very relevant to your query (score: 13,223.963)

 6. Jingkong fa shi fa yu / Jingkong fa shi jiang ; Liu Chengfu ju shi ji
  Jingkong, Shi
  [ Book : 1990 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is very relevant to your query (score: 12,428.015)

  This resource is very relevant to your query (score: 12,428.015)

 7. Fo shuo Da cheng wu liang shou zhuang yan qing jing ping deng jue jing jiang ji / Jingkongfashi jiang shu ; Liu Chengfu ju shi ji
  Jingkong, Shi
  [ Book : 1998 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is very relevant to your query (score: 12,252.935)

  This resource is very relevant to your query (score: 12,252.935)

 8. Wu liang shou jing xuan yi, Da shi zhi pu sa nian fo yuan tong zhang qing wen ji / Jingkong fa shi jiang shu ; Liu Chengfu lao ju shi ji
  Jingkong Shi
  [ Book : 1995 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 12,099.394)

  This resource is very relevant to your query (score: 12,099.394)

 9. Fo shuo Amitou jing yao jie jiang ji / talked by Jingkongfashi; reported by Liu Chengfu
  Jingkong Shi
  [ Book : 1997 ]
  Languages: Chinese
  At City of Sydney
  This resource is very relevant to your query (score: 11,916.738)

  This resource is very relevant to your query (score: 11,916.738)

 10. Hongyi da shi wan qing ji jiang ji / Jingkong fa shi jiang shu ; Liu Chengfu lao ju shi ji
  Jingkong Shi
  [ Book : 1995 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 11,905.704)

  This resource is very relevant to your query (score: 11,905.704)

More...

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

Journals, articles and data sets

No results

Minimise

Music, sound and video

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise
 1. Qun ying hui cui : gong yuan 220 nian zhi gong yuan 316 nian de Zhongguo gu shi / Gu Chengfu, Liu Jingcheng zhu
  Gu, Chengfu
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  Qun ying hui cui : gong yuan 220 nian zhi gong yuan 316 nian de Zhongguo gu shi / Gu Chengfu, Liu Jingcheng zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 86.143)

  This resource is very relevant to your query (score: 86.143)

 2. Pingliang shi hua / zhu bian Gan Chengfu ; zhi xing zhu bian Zhang Qingyu, Liu Yuxue
  Gan, Chengfu
  [ Book : 2008 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Pingliang shi hua / zhu bian Gan Chengfu ; zhi xing zhu bian Zhang Qingyu, Liu Yuxue
  This resource is very relevant to your query (score: 76.765)

  This resource is very relevant to your query (score: 76.765)

 3. Wo men reng zai lu shang : cun min xuan ju yu cun min zi zhi yan jiu lun wen ji / zhu bian Liu Yawei, Zhan Chengfu
  Liu, Yawei
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Wo men reng zai lu shang : cun min xuan ju yu cun min zi zhi yan jiu lun wen ji / zhu bian Liu Yawei, Zhan Chengfu
  This resource is very relevant to your query (score: 71.752)

  This resource is very relevant to your query (score: 71.752)

 4. Zhongguo nong ye ke ji zhi yan jiu / zhu bian Liu Zhicheng ; fu zhu bian Huang Peimin ; tong gao ren An Chengfu ... [et al.]
  Liu, Zhizheng
  [ Book : 1992 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Zhongguo nong ye ke ji zhi yan jiu / zhu bian Liu Zhicheng ; fu zhu bian Huang Peimin ; tong gao ren An Chengfu ... [et al.]
  This resource is very relevant to your query (score: 67.73)

  This resource is very relevant to your query (score: 67.73)

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Maps

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise