Luria, Isaac ben Solomon (1534-1572)

Also known as
Ari (1534-1572)
Arizal (1534-1572)
Ashkenazi, Isaac (1534-1572)
Loria, Isaac (1534-1572)
Lurja, Isaak (1534-1572)
Lurya, Isaac (1534-1572)
Lurya, Yitsḥaḳ (1534-1572)
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an35856282
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1117922

Resources for Isaac ben Solomon Luria

Resources by Isaac ben Solomon Luria (144)

 1. Sefer ʻets ḥayim : zeh sefer ha-torah asher ḥiber ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼia Ashkenazi kefi ha-ḳabalah ha-amitit ... hugah mi-kamah sifre ʻets ḥayim, hen mi-eleh bi-defus ṿe-hen mi-kamah a.ḥ. k.t.y. s ...
  Luria, Isaac ben Solomon, 1534-1572
  [ Book : 1987-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At Uni of Melb Library
  This resource is very relevant to your query (score: 314,222.156)

  This resource is very relevant to your query (score: 314,222.156)

 2. Sefer shaʻar ha-haḳdamot : Shaʻar rishon : rishon hu li-shemonah sheʻarim mefursa-mim u-vahem sodot neʻalamim, uva-shaʻar ha-zeh yeshnam haḳdamot noraʼot ṿe-niflaʼot ... / asher ḥiber ha-Rav ha-gadol ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi r ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 302,818.812)

  This resource is very relevant to your query (score: 302,818.812)

 3. Sefer mavo sheʻarim / ... imrotaṿ imrot ṭehorot, noʻam śiaḥ sifte ḳodesh. Hu ha-or ha-mufla Rabenu ha-ḳadosh ha-Ari ... u-mishnehu av be-ḥokhmah ... talmido Ḥayim Ṿịtal ... hotir lanu meḳor ḥayim satum ... ṿe-ḥileḳ otam li-sheʻarim u-f ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 301,892.781)

  This resource is very relevant to your query (score: 301,892.781)

 4. Sefer peri ʻets ḥayim / she-ḥiber ... Ḥayim Ṿiṭal ... kefi mah she-shamʻa mi-rabo Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi, ʻim hosafot ... ..
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1969-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 291,059.719)

  This resource is very relevant to your query (score: 291,059.719)

 5. Sefer shaʻar ha-pesuḳim : hu ha-shaʻar ha-reviʻi min ha-shemonah sheʻarim ha-mefursamim u-vo derashot neʻelamot ṿe-sitre Torah ʻal kol ha Tanakh / asher hiber ... Rabenu Ḥayim Ṿiṭal, asher ḳibel mi-pi rabo Yitsḥaḥ Lurʼi Ashkenazi ... ṿehu me ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 290,568.156)

  This resource is very relevant to your query (score: 290,568.156)

 6. Sefer ʻets ḥayim : zeh sefer ha-torah asher ḥiber ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-fi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi kefi ha-kabalah ha-amitit ... hugah mi-kamah sifre ʻets ḥayim, hen mi-eleh bi-defus ṿe-hen mi-kamah a.ḥ. k.t.y. sho ...
  Luria, Isaac ben Solomon, 1534-1572
  [ Book : 1983-1984 ]
  Languages: Hebrew
  At Monash Uni Library
  This resource is very relevant to your query (score: 289,178.844)

  This resource is very relevant to your query (score: 289,178.844)

 7. Sefer tsadiḳ yesod ʻolam : perush maspiḳ li-Megilat Rut ʻal pi ha-nistar = Sefer zaddik yesod olam : interpretation of the book of Ruth / mi-Rabenu ha-ḳadosh ha-Ari z.l. ... luḳaṭ ṿe-sudar ṿe-yatsa la-or ʻal yede ha-Rav leṿi Yitsḥaḳ Ḳarḳo ...
  Luria, Isaac ben Solomon, 1534-1572
  [ Book : 1983 ]
  Languages: Hebrew
  At Monash Uni Library
  This resource is very relevant to your query (score: 287,410.781)

  This resource is very relevant to your query (score: 287,410.781)

 8. Sefer shaʻar maʼamre Rashbi z.i.a.a. : hu ha-shaʻar ha-sheni min ha-shemonah sheʻarim ha-mefursamim, u-vahem sodot neʻelamin ... / asher ḥiber ha-rav ha-gadol ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi ... ; ʻim ...
  Vital, Ḥayyim, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 285,414.156)

  This resource is very relevant to your query (score: 285,414.156)

 9. Sefer shaʻar ha-kaṿanot ... : hu ha-shaʻar ha-shishi min shemonah sheʻarim ha-mefursamim ... / asher ḥiber Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi ...ve-hu mi-kitve ha-ḳodesh she-sider Shemuʼel Ṿitṭal ... im s ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 285,099.188)

  This resource is very relevant to your query (score: 285,099.188)

 10. Sefer liḳuṭe Torah Neviʼim Ketuvim ṿe-nilṿeh elaṿ Sefer taʻame ha-mitsṿot ʻal kol 613 mitsṿot / asher ḥiber ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi ... ʻim tosafot, hagahot min ha-defusim ha-ḳodmim ... ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 278,221.625)

  This resource is very relevant to your query (score: 278,221.625)

More...

Resources about Isaac ben Solomon Luria (95)

 1. Sefer ʻets ḥayim : zeh sefer ha-torah asher ḥiber ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼia Ashkenazi kefi ha-ḳabalah ha-amitit ... hugah mi-kamah sifre ʻets ḥayim, hen mi-eleh bi-defus ṿe-hen mi-kamah a.ḥ. k.t.y. s ...
  Luria, Isaac ben Solomon, 1534-1572
  [ Book : 1987-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At Uni of Melb Library
  This resource is very relevant to your query (score: 314,088.281)

  This resource is very relevant to your query (score: 314,088.281)

 2. Sefer shaʻar ha-haḳdamot : Shaʻar rishon : rishon hu li-shemonah sheʻarim mefursa-mim u-vahem sodot neʻalamim, uva-shaʻar ha-zeh yeshnam haḳdamot noraʼot ṿe-niflaʼot ... / asher ḥiber ha-Rav ha-gadol ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi r ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 302,918.156)

  This resource is very relevant to your query (score: 302,918.156)

 3. Sefer mavo sheʻarim / ... imrotaṿ imrot ṭehorot, noʻam śiaḥ sifte ḳodesh. Hu ha-or ha-mufla Rabenu ha-ḳadosh ha-Ari ... u-mishnehu av be-ḥokhmah ... talmido Ḥayim Ṿịtal ... hotir lanu meḳor ḥayim satum ... ṿe-ḥileḳ otam li-sheʻarim u-f ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 302,128.906)

  This resource is very relevant to your query (score: 302,128.906)

 4. Sefer peri ʻets ḥayim / she-ḥiber ... Ḥayim Ṿiṭal ... kefi mah she-shamʻa mi-rabo Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi, ʻim hosafot ... ..
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1969-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 291,524.906)

  This resource is very relevant to your query (score: 291,524.906)

 5. Sefer shaʻar ha-pesuḳim : hu ha-shaʻar ha-reviʻi min ha-shemonah sheʻarim ha-mefursamim u-vo derashot neʻelamot ṿe-sitre Torah ʻal kol ha Tanakh / asher hiber ... Rabenu Ḥayim Ṿiṭal, asher ḳibel mi-pi rabo Yitsḥaḥ Lurʼi Ashkenazi ... ṿehu me ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 290,732.531)

  This resource is very relevant to your query (score: 290,732.531)

 6. Sefer ʻets ḥayim : zeh sefer ha-torah asher ḥiber ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-fi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi kefi ha-kabalah ha-amitit ... hugah mi-kamah sifre ʻets ḥayim, hen mi-eleh bi-defus ṿe-hen mi-kamah a.ḥ. k.t.y. sho ...
  Luria, Isaac ben Solomon, 1534-1572
  [ Book : 1983-1984 ]
  Languages: Hebrew
  At Monash Uni Library
  This resource is very relevant to your query (score: 289,663.094)

  This resource is very relevant to your query (score: 289,663.094)

 7. Sefer tsadiḳ yesod ʻolam : perush maspiḳ li-Megilat Rut ʻal pi ha-nistar = Sefer zaddik yesod olam : interpretation of the book of Ruth / mi-Rabenu ha-ḳadosh ha-Ari z.l. ... luḳaṭ ṿe-sudar ṿe-yatsa la-or ʻal yede ha-Rav leṿi Yitsḥaḳ Ḳarḳo ...
  Luria, Isaac ben Solomon, 1534-1572
  [ Book : 1983 ]
  Languages: Hebrew
  At Monash Uni Library
  This resource is very relevant to your query (score: 287,638.219)

  This resource is very relevant to your query (score: 287,638.219)

 8. Sefer shaʻar maʼamre Rashbi z.i.a.a. : hu ha-shaʻar ha-sheni min ha-shemonah sheʻarim ha-mefursamim, u-vahem sodot neʻelamin ... / asher ḥiber ha-rav ha-gadol ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi ... ; ʻim ...
  Vital, Ḥayyim, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 285,974)

  This resource is very relevant to your query (score: 285,974)

 9. Sefer shaʻar ha-kaṿanot ... : hu ha-shaʻar ha-shishi min shemonah sheʻarim ha-mefursamim ... / asher ḥiber Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi ...ve-hu mi-kitve ha-ḳodesh she-sider Shemuʼel Ṿitṭal ... im s ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 285,206.844)

  This resource is very relevant to your query (score: 285,206.844)

 10. Sefer liḳuṭe Torah Neviʼim Ketuvim ṿe-nilṿeh elaṿ Sefer taʻame ha-mitsṿot ʻal kol 613 mitsṿot / asher ḥiber ... Ḥayim Ṿiṭal kefi mah she-ḳibel mi-pi rabo ... Yitsḥaḳ Lurʼi Ashkenazi ... ʻim tosafot, hagahot min ha-defusim ha-ḳodmim ... ...
  Vital, Ḥayyim ben Joseph, 1542 or 3-1620
  [ Book : 1984-1988 ]
  Languages: Hebrew
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 277,632.031)

  This resource is very relevant to your query (score: 277,632.031)

More...

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. HOW OLD IS LEKHAH DODI?
  Jewish Herald (Vic. : 1879 - 1920) Friday 26 October 1888 p 12 Article
  ... had they lived in the times and in the neighbourhood of Isaac Luria, of Hayyim Vital and of Solomon ... Solomon Alkabitz. There was Isauc Luria, the father of that ^ degenerated Kabbalah, which' since then took ... 2646 words
  This resource is very relevant to your query (score: 20.83)

  This resource is very relevant to your query (score: 20.83)

 2. THE PRAYER-BOOK, BY L. MENDELSOHN, B.A. II.—THE DARK AGES.
  Jewish Herald (Vic. : 1879 - 1920) Friday 23 May 1890 p 5 Article
  ... Piutim, which contrast sadly with those of Isaac ben Abun, a prolific writer of the German school. Surely ... , had full scope, and thus a mass of traditions gathered round the binding of Isaac, and the giving of ... 2260 words
  This resource is very relevant to your query (score: 17.908)

  This resource is very relevant to your query (score: 17.908)

 3. Purim, Wine and Song. ("American Hebrew.")
  Jewish Herald (Vic. : 1879 - 1920) Friday 18 March 1910 p 2 Article
  ... - Sopher. In that cen-.tury,- through the-influence oe the . mystic school of Isaac Luria," the fourth meal ... Solomon ibn Gabirol, which, tradition suys, he composed against a miserly host by the name -«f Moses, who ... 3461 words
  This resource is very relevant to your query (score: 12.695)

  This resource is very relevant to your query (score: 12.695)

Music, sound and video

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise

Maps

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise
 1. Pitḥu sheʻarim ṿe-yavo goi tsedeḳ shomer emunim ... : Shaʻare Dura asher yedaber ʻal devar ha-isur u-mutar ... / Shelomoh Luria ben Yeḥiel ḥidesh devarim rabim ; ... amarti .. le-hadpis li-zekhut ha-rabim ... Eliya ben Mosheh Loants
  Dueren, Isaac ben Meir, active 13th century
  [ Book : 1599 ]
  Languages: Hebrew
  This resource is very relevant to your query (score: 145.061)

  This resource is very relevant to your query (score: 145.061)

 2. Revelation and Equivalence: A Methodology for the Translation of Sacred-Texts; as applied to the Tiqqunim of the Zohar
  DAVID CHARLES SOLOMON
  [ Thesis : 2018 ]
  View online
  At Monash Online
  Revelation and Equivalence: A Methodology for the Translation of Sacred-Texts; as applied to the Tiqqunim of the Zohar
  This resource is very relevant to your query (score: 60.564)

  This resource is very relevant to your query (score: 60.564)

 3. Fifty key Jewish thinkers / Dan Cohn-Sherbok
  Cohn-Sherbok, Dan
  [ Book : 1996-2010 ]
  Languages: English;Hebrew, [1 other]
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  At 11 libraries
  Fifty key Jewish thinkers / Dan Cohn-Sherbok
  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.255)

  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.255)

 4. Links in the chain : shapers of the Jewish tradition / Naomi Pasachoff
  Pasachoff, Naomi E
  [ Book : 1997 ]
  View online (access conditions)
  Links in the chain : shapers of the Jewish tradition / Naomi Pasachoff
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.097)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.097)

 1. FEDERATION LIBRARY
  N.S.W. Teachers' Federation;
  Education : journal of the N.S.W. Public School Teachers Federation.
  [ Article : 1944-2015 ]
  View online
  At Trove DigitalLibrary
  FEDERATION LIBRARY
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.006)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.006)