English, Article, Journal or magazine article edition: Ìåôáññýèìéóç ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò êáé åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò êïéíùíßáò Manos Matsaganis

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/76957
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Ìåôáññýèìéóç ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò êáé åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò êïéíùíßáò
Author
 • Manos Matsaganis
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Ôï ìÝëëïí ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò óõíõöáßíåôáé ìå õëéêÜ óõìöÝñïíôá êáé èÝôåé èåìåëéþäç åñùôÞìáôá ãéá ôçí ïñãÜíùóç ôçò êïéíùíßáò. Ãéá áõôü ç óõæÞôçóç ãéá ôçí åðáíáäéáôýðùóç ôïõ êïéíùíéêïý óõìâïëáßïõ ðõñïäïôåß Ýíôïíåò áíôéðáñáèÝóåéò. Ç äéáðëïêÞ ðñïâëçìÜôùí ôå÷íéêÞò öýóåùò ìå æçôÞìáôá áîéïëïãéêþí êñßóåùí êáèéóôÜ äõó÷åñÞ, ìá åîßóïõ áíáãêáßá, ôçí áíÜëõóç ôùí äéáèÝóéìùí åðéëïãþí. Ôï êåßìåíï ðïõ áêïëïõèåß îåêéíÜ áðü ôç äéáðßóôùóç üôé óôç ÷þñá ìáò ç ìåôáññýèìéóç ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò åßíáé áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ðñïþèçóç ìéáò ðéï äßêáéçò êáé áíïé÷ôÞò êïéíùíßáò, êáèþò êáé ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôçò ìåôÜâáóçò ðñïò ìéá ìåôáâéïìç÷áíéêÞ ïéêïíïìßá. Ç ôåêìçñßùóç ôçò äéáðßóôùóçò áõôÞò åðé÷åéñåßôáé ìå ôçí áíÜëõóç ôùí èåóìþí êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáò óôçí ÅëëÜäá êáé ìå ôçí áíÜäåéîç ôçò áëëçëåðßäñáóÞò ôïõò ìå ôçí ïéêïãÝíåéá êáé ìå ôçí áãïñÜ åñãáóßáò. Õðü áõôü ôï ðñßóìá áóêåßôáé êñéôéêÞ óôï õðü åîÝëéîç ðñüãñáììá ìåôáññõèìßóåùí ôçò êõâÝñíçóçò: ü÷é âÝâáéá åðåéäÞ óõíéóôÜ “êáôåäÜöéóç ôùí êïéíùíéêþí êáôáêôÞóåùí ôùí åñãáæïìÝíùí” üðùò óõ÷íÜ õðïóôçñßæåôáé, áëëÜ áíôßèåôá åðåéäÞ óçìåéþíåé áíåðáñêÞ ðñüïäï óôçí êáôåýèõíóç ôçò åîéóïññüðçóçò ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò õðÝñ ôùí “íÝùí êïéíùíéêþí êéíäýíùí” (ôçò öôþ÷åéáò, ôçò ìáêñï÷ñüíéáò áíåñãßáò êáé ôçò áðþëåéáò áõôïäõíáìßáò), êáèþò êáé óôçí êáôåýèõíóç ôçò áíáêáôáíïìÞò ôùí êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí õðÝñ üóùí áäéêïýíôáé áðü ôï óçìåñéíü óýóôçìá (ôùí ÷áìçëüìéóèùí, ôùí áíÝñãùí, ôùí öôù÷þí, ôùí íÝùí êáé ôùí ãõíáéêþí).
 • RePEc:crt:wpaper:0109
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment