English, Article edition: A Thorough Monographic Study of the Interaction between Financial Development and Economic Growth in Bulgaria Kamen Mirkovich

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/23855
Physical Description
 • article
Language
 • English

Edition details

Title
 • A Thorough Monographic Study of the Interaction between Financial Development and Economic Growth in Bulgaria
Author
 • Kamen Mirkovich
Physical Description
 • article
Notes
 • REFERENCE to: Ñòàòè Ñòàòåâ. Ôèíàíñîâî ðàçâèòèå è èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ (ïúòÿò íà Áúëãàðèÿ: 1991–2006). Ñ.: ÓÈ “Ñòîïàíñòâî”, 2009, 548 ñ. Âúâ âðúçêà ñ òîâà èçäàíèå ìîãàò äà ñå ïîñî÷àò äâå âàæíè ñúïúòñòâàùè ïóáëèêàöèè íà àâòîðà: Ñòàòåâ, Ñò. Ôèíàíñîâî ðàçâèòèå è èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ â Áúëãàðèÿ, 1991–2006 ã. (èêîíîìåòðè÷åí àíàëèç íà ëîãèêàòà íà ïðîèçâîäñòâåíàòà ôóíêöèÿ). Ïîðåäèöà “Äèñêóñèîííè ìàòåðèàëè”, ÁÍÁ, Ñ., ìàðò 2009, 80 ñ.; Ñòàòåâ, Ñò. Ôèíàíñîâà äúëáî÷èííîñò è èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ. - Èçâåñòèÿ. Ñïèñàíèå íà Èêîíîìè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò âúâ Âàðíà, 2008, êí. 2, 26 ñ.
 • RePEc:bas:econth:y:2009:i:4:p:113-118
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment