English, Article, Journal or magazine article edition: Pasientbehandling innenlands eller utenlands? En analyse av ressursbruk i Pasientbroen Botten, Grete; Grepperud, Sverre; Nerland, Sølve Mikal

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/120378
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Pasientbehandling innenlands eller utenlands? En analyse av ressursbruk i Pasientbroen
Author
 • Botten, Grete
 • Grepperud, Sverre
 • Nerland, Sølve Mikal
Physical Description
 • preprint
Notes
 • I etterkant av Stortingets vedtak om å bevilge 1 milliard kroner til behandling av pasienter i utlandet (Pasientbroen), inviterte Rikstrygdeverkets prosjektorganisasjon ”Kjøp av Helsetjenester i Utlandet” flere forsknings- og utredningsinstitusjoner til å komme med innspill til problemstillinger for en evaluering av ordningen. Denne rapporten utgjør andre del av et prosjekt som er blitt utført av Senter for helseadministrasjon ved Universitet i Oslo. Del 1 av prosjektet kartla sykehuslegers holdninger til Pasientbroen (Botten, Nerland og Hagen 2002). Dette arbeidet baserer seg hovedsakelig på tallmateriale som er levert av Rikstrygdeverket og spørreskjema som har blitt sendt til private helseinstitusjoner i Norge og til elektive avdelinger ved et utvalg av norske offentlige sykehus, samt data om behandling av pasienter i Norge. Formålet med rapporten er å presentere ulike kostnader forbundet med Pasientbroen i 2001, og å vurdere hvorvidt og til hvilke kostnader den samme pasientgruppen kunne blitt behandlet ved norske behandlingsinstitusjoner det samme året. Hovedutfordringen har vært å tilveiebringe tilstrekkelig informasjon om den pasientgruppen som ble behandlet i Pasientbroen i løpet av 2001, og å få tilstrekkelig med tilbakemeldinger på spørreskjemaene til private og offentlige helseinstitusjoner i Norge. Prosjektets ambisjonsnivå er noe redusert i forhold til den opprinnelige prosjektbeskrivelsen, og ferdigstillelsen av rapporten har tatt noe lenger tid enn først planlagt. Dette skyldes delvis at antallet pasienter som ble behandlet i Pasientbroen i 2001 ble færre enn man forventet seg i prosjektets startfase, delvis at responsen på de utsendte spørreskjemaene var lav, og delvis at det tok betydelig lengre tid enn forventet å få oversendt et anvendbart datagrunnlag fra Rikstrygdeverket.
 • Pasientbroen; behandlingskostnader; pasientbehandling
 • RePEc:hhs:oslohe:2003_002
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment